Let op: om deze website goed te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om Cookies aan te zetten. Meer informatie...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van boek- en kantoorboekhandel Het Boekpunt, hierna te noemen: Het Boekpunt, in haar (internet)winkel en op alle overeenkomsten die tussen Het Boekpunt en de koper worden aangegaan tot het leveren van boeken, digitale content en geschenkartikelen, in de breedste zin des woords.
• Het accepteren van een aanbieding danwel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2 Identiteit ondernemer
Naam: Boek- en kantoorboekhandel Het Boekpunt
Vestigingsadres: Dorpsstraat 51, 3881 BB Putten
Telefoon: 0341-352899
Email: info@hetboekpunt.nl
Website: www.hetboekpunt.nl
KvK-nummer: 52467309
BTW-nummer: 850458894B01

Artikel 3 Prijzen
• Levering van de producten gebeurt tegen de prijzen die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in (internet)winkel worden gehanteerd.
• Alle door Het Boekpunt gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW.
• De vermelde prijzen zijn exclusief administratie- en verzendkosten.
• Voor boeken geldt de vastgestelde boekenprijs.
• Het Boekpunt behoudt zich het recht voor om de prijzen, om welke reden dan ook, te wijzigen.
• Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Levering & Verzendkosten
• Bestelde producten worden aan de koper geleverd op het door hem/haar opgegeven adres of postbus.
• De door Het Boekpunt opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Indien (een deel van) de bestelling niet op voorraad is, wordt met verzenden gewacht tot de gehele bestelling leverbaar is.
• Levering geschiedt via DPD.
• Verzendkosten binnen Nederland zijn gratis bij bestellingen vanaf € 40,00. Bij bestellingen tot € 40,00 wordt een bijdrage van € 2,95 voor verzend-, verpakkings- en administratiekosten in rekening gebracht.
Administratie- en verzendkosten naar het buitenland uitsluitend op aanvraag na contact via e-mail of telefoon.

Artikel 5 Betaling
• Facturering door Het Boekpunt vindt meestal gelijktijdig plaats met de aflevering van de bestelde producten.
• Betaling door de koper dient te geschieden binnen 8 dagen na aflevering op een door Het Boekpunt aangegeven bankrekening, tenzij dit al is gebeurd door middel van een (vooruit)betaling via iDEAL of anderszins.
• Naast iDEAL is het mogelijk om in de webshop transacties door middel van de Boekenbon en/of de VVV Cadeaukaart uit te voeren. In het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), mag vanaf 1 juli 2020 het deel van de online transactie van de Boekenbon en/of VVV Cadeaukaart niet meer bedragen dan € 50,00. Uiteraard kan de koper het resterende deel van de online transactie betalen met iDEAL.
• In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is Het Boekpunt gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur aan de koper de wettelijke rente in rekening te brengen.
• Bij langdurige overschrijding van de betalingstermijn zullen eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en incassokosten worden berekend aan de koper.

Artikel 6a Reclames en retourzendingen
• De koper dient klachten over de geleverde producten binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Het Boekpunt te melden.
• Indien aan een koper een beschadigd of niet besteld product is geleverd, is de koper gerechtigd het product aan Het Boekpunt te retourneren. De koper is verplicht het retour te zenden product in een stevige verpakking te retourneren en dient bij de zending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van het retour gezonden product zal Het Boekpunt, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk, alsnog het bestelde product in goede staat leveren.
• Indien de koper het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het bestelde product binnen 8 dagen na levering onbeschadigd te retourneren aan Het Boekpunt. Deze retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn en de plastic verzegeling (alleen van toepassing bij geluidsdragers zoals cd's en dvd's) op de verpakking niet is verbroken. De kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de koper. Het aanschafbedrag wordt binnen 8 dagen teruggestort. De gemaakte portokosten worden niet teruggestort.

Artikel 6b Herroepingsrecht goederen en digitale content
Voor de levering van goederen en digitale content
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Het Boekpunt via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen alvorens het product retour te zenden. Bij retourzendingen accepteren wij alleen onbeschadigde producten in een, zo oorspronkelijk mogelijke, originele staat, inclusief alle geleverde toebehoren, en indien van toepassing in de originele verpakking. De kosten van de terugzending naar Het Boekpunt zijn voor rekening van de retourzender.

Artikel 6c Uitoefening herroepingsrecht goederen en digitale content
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Het Boekpunt via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen alvorens het product retour te zenden. Bij retourzendingen accepteren wij alleen onbeschadigde producten in een, zo oorspronkelijk mogelijke, originele staat, inclusief alle geleverde toebehoren, en indien van toepassing in de originele verpakking. De kosten van de terugzending naar Het Boekpunt zijn voor rekening van de retourzender.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Het Boekpunt is eigenaar van de geleverde producten tot op het moment dat door de koper aan alle verplichtingen is voldaan.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
• Op alle rechten, plichten, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen tussen Het Boekpunt en de koper zullen, indien nodig, voorgelegd worden aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.